(KOMACHI) โคมาชิ
ยางตัน/Solid Tyres: ยี่ห้อ KOMACHI
(PIO - TYRES) ไพโอ ไทร์
ยางตัน/Solid Tyres: ยี่ห้อ PIO - TYRES
(CALSONIC) คอโซนิค
ยางตัน/Solid Tyres: ยี่ห้อ CALSONIC
(SOLITECH Retread) โซลิเทล ยางหล่อดอก
ยางตัน/Solid Tyres: ยี่ห้อ SOLITECH Retread ยางหล่อดอก